top of page

תחומי פעילות

תחומי פעילותו של המשרד משתרעים על פני התחומים הבאים :

דיני  המשפחה                            

חוקי ההתאזרחות וההגירה

חוקי המקרקעין

חוקי ההשקעות

-   המשרד שלנו מתמחה בהגשת ייעוץ משפטי ומעשי לחברות ישראליות ו/או אחרות המעונינות לפעול בפולין,משרדנו יכול להגיש להם את מלוא

    הנדרש  להקמת הפעילות העיסקית,החל ממציאת פרטנר וכלה ברכישת ובתפעול המשרדים.

-   מתמחה בנושא מציאת והחזרת רכוש יהודי הנמצא בשטחה של פולין לרבות הגשת תביעה להחזר רכוש וכלה בתביעת לקבלת פיצוי.

-   המשרד מקיים קשרים עיסקיים וחבריים עם מספר לא מבוטל של משרדי עורכי דין ברוב חלקי פולין.

-   מתמחה בין שאר הנושאים הנמצאים על שולחננו,בחוק הכניסה לישראל בנושאים הקשורים בהתאזרחות ובהשגת אזרחות ישראלית לאלה שאין

     חוק   השבות חל עליהם.כמו גם בהגשת עתירות בנושאים הקשורים בגירושי בני זוג בני דתות  שונות  ו/או חסרי דת בבתי המשפט הישראליים.

     הכנת  חוזי התקשרות/חיי שיתוף בין בני זוג ללא צורך בהשגת אישור בתי הדין הרבניים,שילוח בעלי הענין להינשא בחו"ל.

 

המשרד שלנו מתמחה בהשגת אזרחות פולנית לזכאים,החל מבדיקת הזכאות וכלה בהנפקת הדרכון הפולני.משרדנו מתמחה בתרגום ובאישור התרגומים נוטריונית מעברית לפולנית ובהגשתם למוסדות הפולניים ישירות בפולין.למשרדנן קשריעבודה ענפים עם מ שרדי עורכידין בפולין ובאמצעותם הגישה שלנו לארכיבי המשרדים הפולניים

 


 

bottom of page